Vše o nákupu

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel - sídlo společnosti:

LKV Lomnice s.r.o., Stračovská Lhota 50, 50315 Nechanice, IČ: 260 04 313, DIČ: CZ26004313, vedeno u KS v HK, oddíl C, vložka 19526

Bankovní spojení: 5241440309/0800 (Česká spořitelna)

Euro: IBAN CZ17 0800 0000 0016 4799 4223

SWIFT: GIBACZPX

 

Kontaktní údaje:

LKV Lomnice s.r.o.

Plk. Truhláře 1330

512 51 Lomnice nad Popelkou

Telefon: +420 721 978 590

Email: obchod@lkv.cz

 

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak do 48 hodin.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti LKV Lomnice s.r.o. IČO: 260 04 313, DIČ: CZ26004313, se sídlem Stračovská Lhota 50, 50315 Nechanice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, oddíl C, vložka 19526 (dále jen „LKV Lomnice“ nebo „prodávající“).

 

1) Všeobecká ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lkv.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dalších účinných právních předpisů.

Zákazníkem internetového obchodu Lkv.cz může být spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona, podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo orgán státní správy či samosprávy (dále jen "kupující").

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (www.lkv.cz).

Podáním objednávky, tj. uzavřením kupní smlouvy, kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí (v platném a účinném znění v době odeslání objednávky). Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná prodávající v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který kupujícímu dodává zboží nebo služby.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2) Objednávka zboží

Katalog běžně dodávaného zboží je umístěn na internetových stránkách wwww.lkv.cz. K objednání zboží je nutno vyplnit objednávkový formulář a objednávku odeslat. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží zároveň k rezervaci zboží. U jednotlivých položek zboží lze najít jejich ceny, ceny za dopravu a další poplatky jsou umístěny na stránce „Doprava a platba“. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena zboží včetně souvisejících poplatků.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy z těchto důvodů: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

Před zasláním objednávky prodávajícímu může kupující zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Toto zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je kupující povinen poskytnuté dárky vrátit prodávajícímu společně se zakoupeným zbožím.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které není skladem v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Pokud byla část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

 

3) Zrušení objednávky

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

Bez udání důvodu lze objednávku zrušit ze strany zákazníka i dodavatele v době před potvrzením objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Po uzavření kupní smlouvy je možné objednávku zrušit jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má vlastnosti, které si strany ujednaly a pokud chybí ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud nemá zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; pokud to není možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Pokud kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Právo z vadného plnění se nepoužije u zboží, které bylo prodávané za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobené obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

 

4) Reklamace a záruční podmínky

Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonné době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti vady (dále jen „reklamace“).

 

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady při opotřebení zboží způsobené jejich obvyklým užíváním nebo pokud to vyplývá z povahy věci (např. uplynutím životnosti) nebo je způsobena kupujícím, či vznikla nesprávným užíváním, nesprávnou údržbou nebo mechanickým poškozením. Prodávající neodpovídá za vady, pokud jde o použité zboží a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

Montáž nebo uvedení věci do provozu není součástí dodávky zboží a kupující prohlašuje, že je mu způsob uvedení do provozu znám, neboť to plyne z povahy věci.

Kupující má při uplatnění záruky:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, pokud jde sice o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, pokud má věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

Kupující má právo odmítnout převzetí zásilky, pokud se neshoduje s kupní smlouvou, a to v případě, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud kupující poškozenou zásilku převezme, je nutné poškození uvézt v předávacím protokolu dopravce.

Je nutné, aby nás kupující o reklamaci informoval písemně na e-mail obchod@lkv.cz nebo telefonicky, a to ještě před odesláním reklamovaného zboží. Do emailu kupující uvede typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Nárok kupujícího posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně vydáme kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pokud kupující posílá reklamované zboží zpět, musí být zásilka důkladně zabalená. Balík by měl obsahovat reklamované zboží včetně příslušenství, popis závady a kontaktní údaje kupujícího (adresa, telefonní číslo, email, příp. reklamační protokol). Doporučujeme také přiložit ke zboží kopii dokladu o nákupu, popř. číslo objednávky. Bez těchto údajů není možné identifikovat původ a závadu zboží. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Záruka se nevztahuje na závady, které vznikly špatným, nepřiměřeným zacházením. Prodávající může odmítnout reklamované zboží, pokud je znečištěné, popř. nesplňuje základní hygienické předpoklady.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Po dobu vyřizování oprávněné reklamace se prodlužuje záruční doba o dobu trvání reklamace. Je-li reklamace neoprávněná, záruční doba se neprodlužuje. Pokud byla řešením reklamace výměnu zboží za nové, záruční doba začíná běžet znovu od data vyřízení reklamace. O vyřízení reklamace je kupující informován emailem, který uvedl v kontaktních údajích.

Dodací adresa pro reklamace:

LKV Lomnice s.r.o.

Plk. Truhláře 1330

512 51 Lomnice nad Popelkou

Tel. +420 721 978 590

Email: obchod@lkv.cz

 

 

V ideálním případě si pro reklamované zboží sami zašleme dopravce, který zboží vyzvedne a doručí k nám na adresu. Kupující zboží důkladně zabalí.

 

5) Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

Je-li kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že se jedná o Koncového spotřebitele a nikoliv o Podnikatelský subjekt. Toto právo může zákazník realizovat osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady.

 

Toto zákonné oprávnění nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. zboží bylo poškozeno nebo zničeno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Je-li vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Pokud odstoupí kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající upozorňuje kupujícího, že kupující sám nese náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data objednávky a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový formulář, který najde v příloze těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na emailovou adresu obchod@lkv.cz.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá zboží, které od prodávajícího obdržel, na adresu společnosti LKV Lomnice s.r.o. (Plk. Truhláře 1330, 51251 Lomnice nad Popelkou) spolu s číslem objednávky a číslem bankovního účtu pro vrácení peněz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a na své náklady.

Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud prodávající nesdělil kupujícímu informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f.

Zboží je nutno poslat doporučeně a pojištěné, protože neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Nelze jej poslat na dobírku, takto zaslané zboží nebude přijato a bude vráceno zpět zákazníkovi.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu Lkv.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

Poskytuje-li prodávající se zbožím dárky, je kupující povinen při odstoupení od smlouvy poslat spolu s vráceným zbožím také dárky. Nebudou-li dárky vráceny, bude to chápáno jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

 

6) Evidence tržeb

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v papírové podobě.

 

7) Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována v souladu s platným zákonem České republiky č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost LKV Lomnice s.r.o. se při zpracování osobních údajů řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 

Zuriel.cz shromažďuje tyto kontaktní údaje: jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, emailová adresa, telefon, a to za účelem odeslání zboží, komunikace se zákazníky, uzavření kupní smlouvy, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. Zákazník souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zákazník potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány, kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Dle zákona o ochraně osobních údajů má zákazník právo přístupu ke svým osobním údajům. Má právo požadovat po prodávajícím informaci o zpracování svých osobních údajů a prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Má právo požadovat, jak jsou osobní údaje zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, údaje nechat aktualizovat nebo opravit a má právo požadovat výmaz těchto osobních údajů. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může zákazník obrátit na společnost Zuriel s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, jímž může být přepravní společnost, externí účetní firma a osoby zajišťující provozování webových stránek. Osobní údaje zákazníka nebudou předávány žádným jiným třetím osobám. Odesláním registračního formuláře či objednávky zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímá.

 

Udělíte-li souhlas se zasíláním obchodních sdělení zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zasíláním akčních nabídek – newsletterů“, bude společnost LKV Lomnice s.r.o. dále zpracovávat vaše údaje za účelem zasílání newsletterů a obchodních sdělení. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat písemně na email obchod@lkv.cz.

 

8) Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

 

Případné spory ze smluvního vztahu budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to věcně a místně příslušným soudem. V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. Prodávající doporučuje kupujícímu před započetím řešení sporu mimosoudní cestou pro vyřešení nastalé situace nejprve kontaktovat prodávajícího, a to v jakékoli formě.

V případě, že dojde mezi námi a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Úřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetovém obchodu www.lkv.cz platné a účinné od 1. 10. 2019.

 

Dodací podmínky

Dodací lhůty

V případě, že je zboží skladem, bude objednávka expedována nejdéle do 48 hodin od objednání (s výjimkou víkendu). V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.


Platby

  • Dobírka - zboží zaplatíte při doručení dopravci
  • Platba předem převodem na účet - zboží zaplatíte na náš bankovní účet č. 5241440309/0800, variabilním symbolem je číslo objednávky
  • Platba předem kartou - zboží zaplatíte předem kartou
  • Hotově - při osobním převzetí zboží

Zaslání zboží na adresu Českou poštou - ČR

Cena při objednávkách do 1 499,- Kč Cena při objednávkách nad 1 500,- Kč Dobírka
89,- Kč 0,- Kč 40,- Kč

DOPRAVNÉ ZDARMA při nákupu nad 1 500,- Kč s DPH při platbě převodem, při platbě na dobírku poplatek 40,- Kč.

Doručení balíku Českou poštou

  • zásilku vám standardně doručíme v rozmezí 8 - 18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit). V případě nezastižení vám zanecháme oznámení a balík bude uložen na poště
  • hmotnost balíku je omezena do 50 kg
  • zásilku vám doručíme následující pracovní den po jejím převzetí od odesílatele
  • cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php po zadání jejího čísla

Zaslání zboží DPD

Cena při objednávkách do 1 499,- Kč Cena při objednávkách nad 1 500,- Kč Dobírka
69,- Kč 0,- Kč 30,- Kč

DOPRAVNÉ ZDARMA při nákupu nad 1 500,- Kč s DPH při platbě převodem, při platbě na dobírku poplatek 30,- Kč.


 

Zaslání zboží na Slovensko - DPD

Cena při objednávkách do 59,99 EUR  Cena při objednávkách nad 60 EUR  Dobírka
3,0 EURA 0 EUR 1,5 EUR

Osobní odběr

Při objednávce si můžete zvolit jako dopravu osobní odběr. Osobní odběr je možný na adrese LKV Lomnice s.r.o.:

LKV Lomnice s.r.o.
Plk. Truhláře 1330 
512 51 Lomnice nad Popelkou

Objednávku si můžete vyzvednout každý pracovní den od sedmi do čtrnácti hodin. O připravené objednávce vás budeme informovat emailem. Případně nás můžete kontaktovat na telefonní číslo +420 721 978 590.

Košík 0 Kč

Měna:

CZK EUR